For proper results, open this webpage in Internet Explorer

Saturday, October 25, 2008

ಶ್ಯಾನುಬೋಗರ ಮಗಳು

ಶ್ಯಾನುಬೋಗರ ಮಗಳು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿ

ರತ್ನದಂತಹದ ಹುಡುಗಿ ಊರಿಗೆಲ್ಲ

ಬಲು ಜಾಣೆ ಗಂಬಿರೇ ಹೆಸರು ಸೀತಾದೇವಿ

ಹನ್ನೆರಡು ತುಂಬಿಹುದು ಮದುವೆಇಲ್ಲತಾಯಿಇಲ್ಲಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಿಂಚ ಬೀರುವ ಕಣ್ಣು

ಒಮ್ಮೊಂಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸೀಹಿಹುದು

ತಾಯಿ ಎಂದುದುಬಂಧು ತಂಪಾ ನೆರೆಹುವದೆಂದು

ಇಂಥ ಬಾಳಿಗೆ ಹೊಳವೆನಿನ್ನ ಕನಸು ॥ಶ್ಯಾನುಬೋಗರ ಮಗಳು॥ಅತ್ತಿರದ ಕೆರೆಯಿಂದ ತೊಳೆದ ಬಿಂದಿಗೆಯೊಳಗೆ

ನೀರು ತರುವಾಗ ಅವಳ ನೋಡಬೇಕು

ಕರುವಣಡಿಸುವಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬನಧೊಲಗೆ

ಅವಳ ಗಂಡನ ಹೆಸರ ಕೇಳಬೇಕು ॥ಶ್ಯಾನುಬೋಗರ ಮಗಳು॥ಮೊನ್ನ್ನೆ ತಾವಗೆರೆಯ ಜೋಯಿಸರ ಮೊಮ್ಮಗನು

ಹೆಣ್ಣ ನೋಡಲು ಬಂದ ಅವರ ಮನೆಗೆ

ವ್ಹಿಧಿಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಹೊತ್ತಾಗುವದು

ಒಲ್ಲೆ ನೆಂದಳೂ ಸೀತೆ ಕೋಣೆಯೊಳಗ

ಮಗಳ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ನಕ್ಕುಬಿಟ್ಟರು ತಂದೆ

ಒಳಗೆ ನಾಂಧಾ ದೀಪಾ ನಂಧಿ ಹೋಗಿ

ಹಲವ ನುಡಿಧುದೂ ಹಲ್ಲಿ ಏಳಳೆನಿದೆ ಮುಂದೆ

ತೆರಳಿದನು ಜಾಯಿಸನು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ॥ಶ್ಯಾನುಬೋಗರ ಮಗಳು॥ಬೆಳಗದ ಕೆರೆಯಾಬಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಕಂಡು

ಕನ್ನೆ ತೋರಿದಲಾಂತೆ ಕಾರಣವನು

ಹೊನ್ನೂರ ಕೆರಿಯಿಂದ ಬನ್ದಿದ್ದ ಹೊಸ ಗಂಡು

ತನ್ನ್ನ ಕುದಲಿಗಿನ್ಥ್ತ ಕಪ್ಪು ಎನ್ಧು

ನಮ್ಮೂರಿನ ಅಕ್ಕರೆಯ ಸಕ್ಕರೆಯ ಗೊಂಬೆಯನು

ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಪ್ಪು ಗಂಡು

ಶ್ಯಾನುಬೋಗರ ಮನೆಯ ತೋರಣವೇ ಏಳುವದು

ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕಾ ಇಲ್ಲಯೆನ್ದು ॥ಶ್ಯಾನುಬೋಗರ ಮಗಳು॥ಶ್ಯಾನುಬೋಗರ ಮಗಳು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಹುಡಿಗಿ

ರತ್ನದನಥಹದ ಹುಡುಗಿ ಊರಿಗೆಲ್ಲ

ಗಂಡು ಸಿಕ್ಕುವದೋಂದು ಕಸ್ಟವಲ್ಲ

ಸರಿಯಾದ ಗನ್ದನೊನ್ದಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸುಕವಾಗಿರಲು

ತಡವಾದರೇನಂತೆ ನಸ್ಟಯಿಲ್ಲ

ತಡವಾದರೇನಂತೆ ನಸ್ಟಯಿಲ್ಲ

ತಡವಾದರೇನಂತೆ ನಷ್ಟಯಿಲ್ಲ.

ಆಕಾಶದ ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ

ಆಕಾಶದ ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ತರೆ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ

ಬೆಳಕನಿಟ್ಟು ತೂಗೀದಕೆ

ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೇ

ಸ್ತ್ರೀ.......

ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ
ಹಸಿರನುಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ಗಳಲ್ಲಿ

ಮೋಲ್ ಹಾಲಿನಾ ಹೊಳೆಯನ್ ಈಳಿಸಿ

ಬಯಲ ಹಸಿರ ನಗಿಸಿದಕೆ

ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೇ

ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ
ಮರಗಿಡವು ಮೂಂಗೂರುಳನೂ

ತಂಗಳಿಯಾ ಬೆರಾಳ ಸವರಿ

ಹತ್ತಿ ಈಲಾಕಿ ಇಳಿಸಿದಕೆ

ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೇ

ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ
ಮನೆ ಮನೆಯಲಿ ದೀಪ ಮೂಡಿಸಿ

ಒತ್ತು ಒತ್ತಿ ಗೆ ಅನ್ನ ಉಣಿಸಿ

ತಂದೆ ಮಗುವ ತಬ್ಬಿದಕೆ

ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೇ

ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ

ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ

ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ

ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ

ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ

ಗುರುತಿಸದಾದೆವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ || ಎಲ್ಲೋ ||ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂದನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಂಧನ

ಎಲ್ಲಾ ಇವೆ ಈ ನಮ್ಮೊಳಗೆ

ಒಳಗಿನ ತಿಳಿಯನು ಕಲಕದೆ ಇದ್ದರೆ

ಅಮೃತದ ಸವಿಯಿದೆ ನಾಲಗೆಗೆ || ಎಲ್ಲೋ ||ಹತ್ತಿರವಿದ್ದೂ ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು

ನಮ್ಮ ಅಹಂಮಿನ ಕೋಟೆಯಲಿ

ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಹೊಂದಿಕೆಯೆಂಬುದು

ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ || ಎಲ್ಲೋ ||

ಬಂದರೂ ಬಾರದ ಹಾಗೇ

ಬಂದರೂ ಬಾರದ ಹಾಗೇ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು

ಹಾದಿ ಕಾಯುತ್ತೇವೋ

ಬಂದರು ಬಾರದ ಹಾಗೇ ಇರುವಂಥವರ!ಒಳಗಿನ ಬೆಂಕಿ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲಾಡಿ

ಕಣ್ಣ ಕೊನೆಯಿಂದ ಕಿಡಿಕಾರಿ

ಚಟಪಟ ಸಿಡಿದುಹೊರಟು ಹೋದವರ

ಕಾಯುತ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ?

ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೃದಯವ ಅಂಗೈಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಇರಲಿ ಬಿಡಿ

ಬಂದಾರು; ಸರಿ. ಬಂದರೆ ತಿಳಿಸುವೆ,

ಬಂದರೆಂದು.

(ಆಚೆ ದನಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ಬಾರದೆಯು ಇರಬಹುದೆಂದು)ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಕಾದು ಕೂರವ ಹೊತ್ತು,

ಯಾರಾದರು ಬಂದು ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲ ಬಡಿದು

ತಿಳಿಸಿಬಿಡಲಿ.ಏನ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ? ಯಾಕೆ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ?

ಬರುವುದನ್ನೋ? ಬಾರದಿರುವುದನ್ನೋ?ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಕತ್ತಲು ನುಗ್ಗಿದ ಹಾಗೆ

ಕಡೆಗೂ ಬಂದರೂ ಬಾರದ ಹಾಗೇ!!!!!!

Thursday, October 23, 2008

ಯಾರು ಜೀವವೆ ಯಾರು ಬಂದವರೊ

ಯಾರು ಜೀವವೆ ಯಾರು ಬಂದವರೊ

ಭಾವನೆಗಳನೇರಿ

ಒಣಗಿದೆನ್ನೆದೆಗೆ ಮಳೆಯ ತಂದವರೊ

ಬಿಸಿಲ ತೆರೆಯ ಸೀಳಿ || ಯಾರು ||ಬಾನ ನೀಲಿಯಲಿ ಕರಿಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ

ಗಾನ ಚಿಮ್ಮಿದವರೊ

ಕಾನು ಮಲೆಗಳಲಿ ಚಿಗುರು ಹೂವುಗಳ

ಚಪ್ಪರ ಬೆಳೆದವರೊ || ಯಾರು ||ನಸುಕಿನ ಬೆಳಕನು ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯಲಿ

ಜಾಲಿಸಿ ಬಿಡುವವರೊ

ಮಣ್ಣಿನ ಮುಖದಲಿ ಹಸುರಿನ ಸುಂದರ

ಕಣ್ಣ ಬಿಡಿಸಿದವರೊ || ಯಾರು ||ಯಾರು ಜೀವವೆ ಘಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಈ

ಮನದಲಿ ಮೂಡಿದರೊ

ಯಾರು ಎಂದು ನಾ ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲೆ

ಕಾಣದೆ ಸರಿದವರೊ || ಯಾರು ||

ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಿಲ್ಲದೆಯೆಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಿಲ್ಲದೆಯೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಲ್ಲವನು

ಬಿಚ್ಚಿಡುವೆ ಓ ಗುರುವೇ ಅಂತರಾತ್ಮ

ಪಾಪವಿದೆ ಪುಣ್ಯವಿದೆ ನರಕವಿದೆ ನಾಕವಿದೆ

ಸ್ವೀಕರಿಸು ಓ ಗುರುವೇ ಅಂತರಾತ್ಮ || ಮುಚ್ಚು ||ರವಿಗೆ ಕಾಂತಿಯನೀವ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀಕ್ಷಿಸಲು

ಪಾಪ ತಾನುಳಿಯುವುದೆ ಪಾಪವಾಗಿ

ಗಂಗೆ ತಾನೋದ್ಭವಿಪ ನಿನ್ನಡಿಯ ಸೋಕಿಂಗೆ

ನರಕ ತಾನುಳಿಯುವುದೆ ನರಕವಾಗಿ || ಮುಚ್ಚು ||ಶಾಂತ ರೀತಿಯೊಳಿಮ್ಮಿ ಕದಡಿರುವುದೆನ್ನಾತ್ಮ

ನಾಂತ ರೀತಿಯು ಅದೆಂತೊ ಓ ಅನಂತ

ನನ್ನ ನೀತಿಯ ಪುರುಡಿನಿಂದೆನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೆ

ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಬೆಳಕಿನ ಆನಂದಕ್ಕೆ || ಮುಚ್ಚು ||

COMMENTS